سفارش مادر عروس در شب زفاف به دخترش

4- نظافت و خوشبوئى را رعایت کن.

5- اموال شوهرت را حفظ کن و بدان که حفظ اموال او با اندازه گیرى و اعتدال حاصل مى گردد.

6- احترام بستگان شوهر را نگهدار، و بدان که این کار را مى توانى با سر پنجه تدبیر و هوشیارى، انجام دهى.

7- غذاى شوهر را در وقت خود و با کیفیت خوب آماده کن، زیرا گرسنگى عامل سریع براى بروز ناملایمات است.

8- هنگام استراحت شوهر، سکوت و آرامش را رعایت کن، زیرا آشفته نمودن خواب ، خشم انگیز است.

9- رازهاى مگو را براى او فاش نکن، زیرا در صورت افشاى راز از نیرنگ او در امان نخواهى شد.

10- از او اطاعت کن، زیرا سرکشى از خواسته مشروع او، موجب انباشته شدن کینه تو در سینه او را مى شود.
دخترم ! اگر این دستورات را با حوصله و تحمل به خوبى انجام دهى، یقین بدان که عواطف شوهر را به سوى خود جلب کرده و در پرتو آن، زندگى شیرینى را با همسرت، پدید مى آورى.

/ 0 نظر / 52 بازدید