روز عزای مادر!...

روز عزای مادر!...

  نوروز مــا مثـل شب تــار اسـت یاران      

     چشم بهار از گریه خون بـــار است یاران 

 جایی که اشک مرتضی از دیده جاریست        

       گل هم به پیش چشم ما خار است یاران     

 تبـریـک در مـاه غـم زهـرا حرام است      

           مهدی از ایـن تبریـک بیزار است یاران 

 بی معـرفـت بـاشـم اگـر تبریک گویم           

       وقتی کـه پیـغمبـر عـزادار است یاران  

 تبـریک چون گویم که دخت مصطفی را         

      خون جگر جاری به رخسار است یاران     

 راه گـلستـان را به روی خـود بـبنـدیـد        

        زهـرا میـــان درب و دیـوار است یاران    

 زهـراست مـا را مادر و بـایـد بـدانـیـم            

     مادر به ما، در حَشـر غمخوار است یاران       

 بلبـل شـده در بوستـان هم نـالـه باگـل        

         زیـرا کـه در گـلـزار، گل، زارست یاران     

 مـا چـون خـریـدار غـم زهــرا نباشیم        

         زهـرا غـم ما را خـریـدار اسـت یاران             

 روزی کـه از فـرزنـد مـادر مـی‌گریـزد      

         زهـرا بـرای دوستــان یار است یاران     

 دریایی از خون جاری از چشم تر ماست        

      نـوروز نـه، روز عــزای مـــادر ماست         

 

/ 0 نظر / 21 بازدید