پند

سه چیز را با احتیاط بردار:

قدم ، قلم ، قسم!!!

سه چیز را پاک نگهدار:

جسم ، لباس ، خیال!!!

از سه چیز کار بگیر:

عقل ، همت ، صبر!!!

از سه چیز خود را نگهدار:

افسوس ،نیرنگ ، نفرین!!!

سه چیز را آلوده مکن:

قلب ، زبان ، چشم!!!

 وأما سه چیز راهیچ گاه وهیچ وقت فراموش نکن:

خدا ، مرگ ، دوست!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید